Oldskoolfit Lokatie

Algemene voorwaarden

 1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.
 2. Het totaalbedrag voor de overeenkomst dient voor de aanvang van de eerste training in zijn geheel te zijn voldaan.
 3. AvondTrainer.nl / OldskoolFit behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie (klant) met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contracttermijn overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.
 4. Afspraken dienen tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak binnen 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant het recht de afspraak later nog in te halen.
 5. Afzegging voor de bootcamples dient voor 17.00 uur op de dag van de les te zijn doorgegeven. Bij afmelding na dit tijdstip kan de gemiste les niet meer ingehaald worden.
 6. Gemiste lessen dienen gedurende de vastgestelde periode te worden ingehaald. Gemiste lessen kunnen niet meegenomen worden naar de nieuwe periode.
 7. Indien afmelding geschiedt voor de nieuwe periode NA de gestelde termijn, aangegeven door AvondTrainer.nl / OldskoolFit, is de cursist 50% van het lesgeld verschuldigd voor de nieuwe periode. Binnen 24 uur voor aanvang van de nieuwe cursus is de cursist het volledige bedrag verschuldigd.
 8. Is er sprake van een ernstige blessure, dan is het mogelijk het PT-pakket een maand stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij AvondTrainer.nl / OldskoolFit. Als u geen contact met AvondTrainer.nl / OldskoolFit opneemt wordt er aangenomen dat u weer hersteld bent. Het pakket wordt dan weer geactiveerd. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d zodat u niet aan enige fysieke activiteit kunt doen. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d. is het niet mogelijk uw overeenkomst stop te zetten.
 9. In het geval dat AvondTrainer.nl / OldskoolFit als gevolg van overmacht tijdelijk haar verplichting niet kan nakomen heeft zij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst, haar verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan AvondTrainer.nl de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.
 10. De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit ontstaan is uit nalatig handelen van AvondTrainer.nl/ OldskoolFit.
 11. AvondTrainer.nl / OldskoolFit is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.
 12. De klant is verplicht pijn en blessures, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.
 13. Met het oog op de gezondheid en hygiene dient de klant schone sportschoenen in de zalen te dragen, schone sportkleding te dragen en een handdoek mee te nemen.